Maakapital

Raadamistööd

Kändude freesimine

Metsa raietööd

Põllu- ja metsamaad

Kontaktid


Maakapital OÜ tegevusvaldkondadeks on:

Raadamine. Pakume täisteenust, mis hõlmab metsa ja võsa raiumist, puidumaterjali kokkuvedu, kändude freesimist või juurimist ning vajadusel maapinna tasandusplaneerimist.
Teemaa-ala ja liinitrasside hooldamine. Perioodiline võsa raiumine, võsakändude purustusfreesimine. Maantee äärsete alade niitmine. Üksikute puude langetamine, heki eemaldamine ja puude piiramine.
Võsastunud maa ettevalmistamine põllumaaks.
Metsade hooldusteenus (s.h. metsamajanduslikud
konsultatsioonid)
Metsa raietööd, materjali koondamine ja väljavedu.
Põllu- ja metsamaade ostmine ja majandamine.
Vähemväärtuslike maatulundusmaade ostmine.